måndag 27 maj 2019

Verksamhetsutvecklingsdagar i vårt förskoleområde

Förskolan i Malmö ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje läsår.

Vårens första vu-dag, i februari, ägnade vi åt att fördjupa oss i områdets gemensamma utvecklingsområde Barns delaktighet och inflytande. Kristina Westlund föreläste för oss kring de olika begreppen delaktighet, inflytande, reelt inflytande och demokrati. Föreläsningen hade vi sedan med oss när vi arbetade med olika rutinsituationer och hur vi kan öka barns inflytande i dessa.

På vårens andra vu-dag, nu i maj, arbetade alla förskolor med visuellt stöd under förmiddagen medan innehållet på eftermiddagen var olika.

Daniel och Johanna, områdets förste förskollärare, började dagen med en föreläsning kring visuellt stöd, vad det är och hur detta kan ge alla barn i grupperna bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Arbetslagen jobbade sedan praktiskt ute på avdelningarna genom att analysera och anpassa sina miljöer utifrån det vi pratade om. Det arbetet handlade mycket om att minska det visuella bullret i miljön. Begreppet visuellt buller var nytt för många. Buller är något vi oftast kopplar samman med ljud och oljud, något som stör oss för att det är för mycket. Ett visuellt buller är när de visuella intrycken blir för många eller för röriga och stör oss. Här används bildstöd för att tydliggöra för barnen vad som ska hända under dagen.

På eftermiddagen arbetade vi i arbetslagen och gjorde en nulägesbedömning som sedan ska ingå i vår kvalitetsrapport. Vilka mål i läroplanen har vi arbetat med under året? Vilka mål behöver vi arbeta mer med framöver? Detta blir sedan en gemensam rapport för hela förskolan.


Diskussioner i det öppna föräldrarådet

Först vill vi rikta ett stort tack till er vårdnadshavare som kom på föräldrarådet och för ert engagemang i frågorna som gjorde att det blev bra diskussioner.

I det öppna föräldrarådet presenterade ledningen de ändringar som den reviderade läroplanen för förskolan innehåller.

Vi samtalade bland annat om:
  • hållbar utveckling (vad betyder ekonomisk hållbarhet för oss i förskolan?)
  • språkutveckling och högläsning (under hösten kommer vi påbörja ett arbete med att ta fram en gemensam språkplan för vårt förskoleområde)
  • digitalisering (vi har tagit fram en gemensam ikt-plan för vårt förskoleområde som kommer finnas tillgänglig på avdelningarna och på förskolans hemsida inom kort.
  • barns delaktighet och inflytande (Barnkonventionen blir lag 2020.)
  • begreppen utbildning och undervisning (detta är begrepp som inte har diskuterats så mycket i förskolans värld trots att dem funnits med i skollagen men i och med att begreppen nu kommer med i läroplanen så kommer vi diskutera och använda dessa begrepp mer.)
Vi kommer att ha ett öppet föräldraråd en gång per termin där alla vårdnadshavare är välkomna att deltaga och bidra med åsikter och funderingar kring den utbildning Bellevue förskola erbjuder era barn.

torsdag 16 maj 2019

Daniel Tiger och Zuper Unicorn

Idag har förskolorna i vårt område (Bellevue, Erikslust, Gyllebo, Mellanheden och Rönneholms förskola) fått besök av Daniel Tiger och Zuper Unicorn.

Daniel och Johanna, som jobbar som förste förskollärare i området, ville ge barnen en spännande upplevelse på Förskolans dag!

Förskolans reviderade läroplan som börjar gälla 1 juli i år slår fast:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga".

Det bästa Daniel Tiger och Zuper Unicorn vet är att LEKA! Men hur ska de göra när de vill leka olika lekar? Daniel Tiger vill leka flygplan och Zuper Unicorn vill leka polis. Daniel Tiger ber barnen om hjälp och får förslag som att först leka den ena leken, och sen den andra.

Vikten av lekens betydelse för barns utveckling och lärande kan inte nog betonas. I Barnkonventionens artikel nummer 31 slås fast att "barn har rätt till lek, vila och fritid."

I den nya läroplanen läggs det större betoning på just leken. "Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande."

Och vi blir ju aldrig för gamla för att leka!