torsdag 19 december 2019

Information gällande GDPR och sms-kommunikation

Som ni alla känner till så har vi fått en ny lag gällande personuppgifter, GDPR. GDPR innebär:

- att vi inte får lagra era namn och uppgifter i telefonerna

- att vi inte får svara på era sms.

Ni kan fortfarande anmäla sjukfrånvaro via sms, men var noga med att skriva vem sms:et kommer ifrån. 

Information utöver sjukfrånvaro ber vi er ringa och förmedla till avdelningen.

tisdag 17 december 2019

Jul och vårterminen 2020


Nu är vi inne i den sista hela veckan innan jul och några har redan börjat gå på julledighet. Vi kommer att slå oss samman på Rönneholm from den 23 december. Våra öppettider är som vanligt. Det kommer att finnas personal från samtliga förskolor på plats. Vi ber er att så fort som möjligt meddela om ni tänker vara ytterligare lediga under juldagarna.

Under sammanslagningen är det Luppens telefon vi tar med oss till Rönneholm. Vi ber er packa en liten väska/påse med extra kläder, blöjor mm som barnet behöver under sin vistelse på Rönneholm. Barnen från Bellevue kommer att vara i Pärlan och Brons lokaler. När det gäller portkoden för er som ska närvara på Rönneholm kommer ni få den muntligen av personalen.

Besarta och Hanas vikariat går ut nu till jul och vi tackar dem för denna tiden och önskar dem lycka till med nya utmaningar.

Under våren kommer bemanningen se ut enligt följande:

Äventyrarna:                        Jenny, Maria, Margret och Karin
Kompassen:                        Ulrika, Emelie och Jenny.
Kikaren:                              Anne, Daniela och Pia
Luppen:                               Sandra, Safiya och Janet


Vi önskar er en God Jul och Ett Gott Nytt År!


Anette Åkesson                   Daniel Nyström
Bitr förskolechef                 Förste förskollärare

måndag 16 december 2019

Det öppna föräldrarådet

Ett stort tack till alla er som kom på vårt öppna föräldraråd i tisdags, den 10 december. På programmet stod återkoppling från utvecklingsbesöket som vi hade i oktober och barnkonventionen och hur vi arbetar med den här på Bellevue förskola.

Utvecklingsbesök är en del av Förskoleförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Förskolan som får besöket gör en självskattning av den utbildning vi ger barnen på 6 områden. 4 av dessa områden skattar alla förskolor som får besök och två är specifika för förskolan, utifrån förskolans utvecklingsområden. Skattningen sker först individuellt, sedan i arbetslagen och slutligen görs en skattning för hela förskolan. Även om skattningen i sig är viktig och vi använder oss av den i det fortsatta utvecklingsarbetet är processen minst lika viktig - i diskussionerna lär vi av varandra. Förskolan får sedan besök under en dag och de som kommer för att observera har ofta olika roller i förvaltningen, någon är specialpedagog, någon är med i det pedagogiska utvecklingsteamet, någon är psykolog, någon är förste förskollärare, etc. Utifrån våra roller ser vi olika saker och på det sättet får vi en helhetssyn på förskolan. Den bild besökarna får är en ögonblicksbild eftersom de bara är här en dag. Efter besöket skattar besökarna förskolan på de 6 områdena. De jämför sedan sin skattning med förskolans och utifrån dessa och vad de sett tar de fram styrkor och utmaningar. Nedan kan du se exempel på dessa som lyftes fram för vår förskola.

Språk och kommunikation:
Styrkor:
•Rikt och nyanserat språk i dialogen med barnen
•Tillgängligt språkutvecklande material
•Lek och rörelse tas tillvara i det språkutvecklande arbetet
Utmaningar:
         •På vilket sätt kan olika språk synliggöras?
         •På vilket sätt kan undervisningen följas upp och utvecklas utifrån barnens pågående lärprocesser?

Alla barns rätt till stöd:
Styrkor:
•Barngruppen viktig tillgång för enskilda barnets utveckling och lärande
•Lyhördhet och närhet när barnen behöver stöd
Utmaningar:
         •På vilket sätt kan miljö och undervisning organiseras för att inkludera alla barn?

Normer och värden:
Styrkor:
        •Barnen uppmuntras att värna om varandras välbefinnande
         •Personalens förhållningssätt för att förebygga och hantera konflikter
         •Plan mot diskriminering och kränkande behandling är levande i vardagen
Utmaningar:
•På vilket sätt kan samhällets mångfald synliggöras i utbildningen?


Projekterande och utforskande arbetssätt:
Styrkor:
         •Barnen erbjuds aktiviteter som utmanar deras lärande utifrån läroplanens mål
Utmaningar:
•Hur kan projekten användas för att möjliggöra barnens utforskande under hela dagen?

Naturvetenskap:
Styrkor:
         •Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för hur egna handlingar påverkar miljön genom återvinning och återbruk
Utmaningar:
•Hur kan spontana och planerade undervisningssituationer tas till vara för att fördjupa barnens naturvetenskapliga kunskaper?

Barns inflytande:
Styrkor:
          •Personalen visar tilltro till barnens kompetens
          •Lyhördhet för barnens initiativ

          •Barnen får tid
Utmaningar:
          •Hur kan ”demokratiska arbetssätt” utvecklas för att kunna bidra till alla barns reella inflytande?

Vi var minst sagt nöjda med återkopplingen. De lyfte exempel på fina möten och hur vi stöttar barnen i deras utveckling och lärande. De såg också många exempel på när vi uppmanar barnen att stötta och hjälpa varandra och att detta förhållningssätt genomsyrar förskolan. De utmaningar vi fick var inte några överraskningar utan saker som vi redan diskuterat och som vi planerat att lägga fokus på framöver. Den utmaning som vi kommer arbeta med fokuserat under våren är att synliggöra olika etniciteter och språk i våra miljöer.
Det var också kul att höra att ni vårdnadshavare känner igen er i framför allt de styrkor som identifierades. Ni ser många fina möten och känner att era barn får en fin omsorg här på förskolan och också att de utvecklas och lär sig nya saker utifrån våra utvecklingsområden och teman.

Vi ägnade sedan en kort stund åt att prata om Barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020. Lagen kommer att heta Barnrättslagen och det kommer bli spännande att se vad det får för följder rent juridiskt. Vi pratade också om att detta får följder inte bara för förskola/skola utan alla verksamheter som kan tänkas påverka barn ska ha ett barnperspektiv. Detta kan röra stadsbyggnadskontor, socialförvaltningar, arkitektbyråer, etc. Hur kommer ditt arbete påverkas av att Barnkonventionen blir lag?

På följande länk finns en webb-utbildning om Barnkonventionen.


Vi arbetar mycket för att göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vilka rättigheter de har. På VU-dagen fick alla på förskolan arbeta med ett specifikt material som vi köpt in just för arbete tillsammans med barnen. I grupper förberedde vi en aktivitet för en barngrupp och resterande av oss agerade barngrupp. För de material vi köpt in: se bild. Vi kan rekommendera er att låna eller köpa böckerna för att samtala med era barn om dessa frågor.


Bland de övriga frågorna lyftes hur rutinen för våra utvecklingssamtal ser ut. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per år, men om ni vårdnadshavare vill ha ytterligare samtal är det bara att lyfta detta med oss så bokar vi in ett ytterligare samtal. Vi har en mall för våra utvecklingssamtal och vi är noga med att inte bedöma barn utifrån vad de klarar av eller inte klarar av, vilket det tidigare har funnits en tendens till inom förskolan. Vi utgår mer från barnens intressen i deras utveckling och lärande. Givetvis är vi också observanta på om det finns något som oroar oss i barnens utveckling.

Vi har också framöver intentioner att utveckla vårt underlag för utvecklingssamtal och i detta arbete kommer ni vårdnadshavare involveras, vilken information vill ni ha på ett utvecklingssamtal?

Har ni några frågor om utvecklingsbesöket, barnkonventionen eller utvecklingssamtal - hör gärna av er till Daniel.

Daniel Nyström, förste förskollärare
daniel.nystrom@malmo.se Julfest på Bellevue förskola


Onsdagen den 18/12 är det dags för barnens julfest på Bellevue.
Vi börjar 9:30 med en gemensam fest för alla avdelningar i rörelserummet, där vi sjunger sånger och dansar kring granen därefter blir det jullunch på respektive avdelning.
Alla barn som vill får gärna ha tomtekläder eller något annat juligt på sig.

onsdag 11 december 2019

Pepparkaksbak i hela huset....

Idag gällde det: 
"Hela huset bakar" :-)

Kikaren, Kompassen, Luppen & Äventyrarna
alla var vi "bagare" idag!


tisdag 10 december 2019

Konsert för Luppen och KikarenVi har haft "Ulrikas smålåter 2" på besök hos Bellevue förskola.
Alla barn från Luppen och Kikaren var med och vi sjöng olika sånger om
båtar, nyckelpiggar, grävskopor, fiskar mm.

Det var Ulrika och Anders som sjöng och spelade olika instrument som gitarr och dragspel.

Ni får gärna kolla med barnen: ulrikassmalater.se


måndag 9 december 2019

lucia kompassen torsdagen den 12/12

välkomna på kompassens lucia firande!


Vi vill bjuda in alla kompassens vårdnadshavare och syskon till kompassen luciafirande torsdagen den 12/12 klockan 8-9:30.
vi kommer fika och sjunga luciasånger tillsammans.
Välkomna


önskar
Ulrika, Besarta, Jenny och Emelie

tisdag 3 december 2019

Information från ledningenNu har första advent passerat och vi närmar oss julen med snabba kliv.

Den 10 december är det öppet föräldraråd. Innehållet är den återkoppling som vi fick efter utvecklingsbesöket samt Barnkonventionen då den blir lag 1 januari 2020.

Därefter kommer firandet av Lucia. I samråd med personalen har vi bestämt att varje avdelning firar med dropin-fika tillsammans med föräldrar. Personalen kommer att bjuda in er via en separat inbjudan. Äventyrarna firar på torsdag eftermiddag den 12 december och övriga avdelningar firar på fredag eftermiddag på luciadagen.

Beroende på det väder vi har den här årstiden har vi varit tvungna att flytta in sovvilan då taket över sovdäcket läcker, både när det regnar in och när det uppstår kondens. När vädret blir bättre igen kommer vi att flytta ut sovvilan igen.

Julsammanslagningen på Rönneholms förskola kommer att starta den 23 december och inte den 20 december som vi först planerade för. Vi är tillbaka på Bellevue förskola den 7 januari. Vi har valt att göra denna förändring utifrån barnens bästa då det är många barn i området som har anmält att de behöver omsorg. Matinköp och bemanningen är planerade utifrån de barn som anmält behov av omsorg den 20 december och skulle det vara någon förändring ber vi er omgående meddela detta till personalen.

Barnens egna julfest på förskolan kommer att vara den 18 december.

Vill passa på att meddela vilka verksamhetsutvecklingsdagar vi har på Bellevue förskola under våren. Den första kommer att vara den 3 februari och nästa kommer att vara den 20 april.

Vi vill önska er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!


Anette Åkesson                                         Daniel Nyström
Biträdande Förskolechef                           Förste förskollärare